ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵေႃးတမ (တီႈၵႅပ်ႈ)

  
ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵေႃးတမ (တီႈၵႅပ်ႈ)
****** ****** ******* ******
1• မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပျႃႇတိၵ်ႈ -             ၸၢတ်ႈၸဝ်ႈပဵၼ်ရ​သေးသုမေႇထႃႇ။
2• ဝၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇပျႃႇတိၵ်ႈ -                  လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။
3• ပုတ်ႉထၸဝ်ႈဢၼ်ပၼ်ပျႃႇတိၵ်ႈ -      ပုတ်ႉထၸဝ်ႈတီႇပင်ႇၵရႃႇ။
4• ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈပႃႇရမီႇၸဝ်ႈ -              ၼၢင်းသုမိတ်ႉတႃႇ။
5• ၸဝ်ႈထၢပ်ႈသၢင်ႈပႃႇရမီႇႁိုင် -            သီႇသင်ႇၶျေႇ ပၢႆသႅၼ်ၵမ်ႇၾႃႇ။
6•ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇရမီႇၸဝ်ႈသၢင်ႈ -         တႃႇၸွႆႈထႅမ်သတ်ႉတဝႃႇ(ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း)။
7• ဝၼ်းၸဝ်ႈတေႇသၼ်ႇထေႇ -            ဝၼ်းၽတ်း၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း မႁႃႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (67)ၼီႈ။
8• ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ -                           ဝၼ်းသုၵ်း၊ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း၊ မႁႃႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ(68) ၼီႈ။ ၶၢဝ်း     ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၶိုၼ်ႈ။
9• တီႈၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ -                             သူၼ်မႆႉပဝ်းလုမ်ႇပိၼီႇ ၶိုင်ႈၵၢင် မိူင်းၵပိလဝၢတ်ႈလႄႈ မိူင်းတေႇ ဝတႁ။
10•ၽူႈၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈ(7)ပိူင် -   1)ၼၢင်းယ​သေႃႇထရႃႇ၊  2)ၸဝ်ႈဢႃႊၼၼ်ႇတႃႇ၊3)ၽွင်းမိူင်းၵႃႇလုတႃႇယီႇ၊ 4)ၽွင်းမိူင်းသၼ်ႇၼ၊5)မႃႉၶီႇၵၼ်ႇတၵ၊ 6)မႆႉၺွင်ႇၽေႃးထိ၊ 7)မေႃႈၶမ်းသီႇလုၵ်ႈ။
11•ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈမိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ -      ၸဝ်ႈၸၢႆးသိတ်ႉတတ်ႉထ။
12•ဢူႈ မႄႈၸဝ်ႈ -                            ၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသုတ်းထေႃးတၼ+ ၸဝ်ႈၼၢင်းသီႇရိမႃႇယႃႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ။
13•မႄႈၼႃႉၸဝ်ႈ -                            ၸဝ်ႈၼၢင်းပၸႃႇပတိၵေႃးတမီႇ။
14•ပီႈဢၢႆႈၽၢႆႇမေးၸဝ်ႈ -                   ၸဝ်ႈၸၢႆးတေႇဝတၢတ်ႈ။
15•မေးၼၢင်းၸဝ်ႈ -                         ၸဝ်ႈၼၢင်းယ​သေႃႇထရႃႇ။
16•လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ -                          ၸဝ်ႈၸၢႆးရႃႇႁုလႃႇ။
17•မိူင်းၸဝ်ႈ -                                 ၵပိလဝတ်ႈ တိူင်းသၵ်ႉၵျုႉ ၵုၼ်မၸ်ႉၸိမ။
18•ၸၢမ်ႇႁၢင်ႈႁေႃၸဝ်ႈ ႁိုင် -              13 - ပီႊ (ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ 16-29)။
19•ၼိမိတ်ႈသီႇပိူင်ဢၼ်ၸဝ်ႈထူပ်းႁၼ် -   1)ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ 2)ၵူၼ်းပဵၼ်၊ 3)ၵူၼ်းတၢႆ၊ 4)ရႁၢၼ်း။
20•ဝၼ်းၸဝ်ႈဢွၵ်ႇထိူၼ်ႇၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး -   ဝၼ်းၸၼ် လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း မႁုႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (97)ၼီႈ။
21•တီႈၸဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ် တုၵ်ႉၵရၸရိယႃႇ -    ထိူၼ်ႇလူင်ဢုရုေဝလ။
22•ၶူးသြႃႇၸဝ်ႈ -                               ရ​သေႉဢလႃႇရ၊ ရသေႉဢုတၵ(ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လႆႈမႃးႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း ၶႃသွင်ၸဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၸင်ႇႁႃၶဝ်ႈႁဵတ်းရႁၢၼ်း။ ဝၢႆးမႃးဢၼ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ် တီႈၶႃသွင်ၸဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၼေတၢင်းလႆႈလႄႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇလႆႈၵျၢင်ႉၵမ်ႁႃဢဝ်ႁင်းၵွႆး)။
23•ၸဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ်တုၵ်ႉၵရၸရိယႃႇ ႁိုင် -  ႁူၵ်းပီႊ။
24•ဝၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ြၽႃး -                      ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း မႁႃႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (103) ၼီႈ။
25•ဢႃႇယုၸဝ်ႈမိူဝ်ႈပဵၼ်ြၽႃး -              35 ပီႊ။
26•ၸိုဝ်ႈၽြႃး(တင်းမိူဝ်ႈတႄႇႁဵတ်းရႁၢၼ်း) -  ၸဝ်ႈၵေႃးတမ။(ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၵေႃးတမ)။
27•တီႈၸဝ်ႈႁေႃးတြႃးႁူဝ်ပိုင်း(ဢွၼ်တၢင်း) -  မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ ထိူၼ်ႇလူင်တိုင်မိၵတႃႇ။
28•ဝၼ်းႁေႃးတြႃးႁူဝ်ပိုင်း-                   ဝၼ်းသဝ်၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း မႁုႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (103)ၼီႈ။
29•ၸိုဝ်ႈတြႃးၸဝ်ႈႁူဝ်ပိုင်း -                 ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵပဝတ်ႉတၼသုတ်ႉတ။
30•သႃႇဝၵဢွၼ်တၢင်းသုတ်း -              ပၼ်ၸဝၵ်ႉၵီႇႁႃႈၸဝ်ႈ။(1)ၵွၼ်းတိင်ႇၺ၊ 2)ဝပ်ႉပ၊ 3)ၽတ်ႉတိယ၊ 4)မႁႃႇၼႃႇမ၊ 5)ဢသ်ႉသၸိ)။
31•သႃႇဝၵၽူႈဢၼ်ၸဝ်ႈ ၽူတ်ႇၸွႆႈ လိုၼ်းသုတ်း -  သုၽတ်ႉၻပရပိူၵ်ႈ။
32•သႃႇဝၵလူင်ၸဝ်ႈၽၢႆႇၶႂု -               ၸဝ်ႈသုႇရိပုတ်တရုႇ။
33•သႃႇဝၵလူင်ၸဝ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ -            ၸဝ်ႈမႁုႇမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ။
34•ၽူႈလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ -                      ၸဝ်ႈဢႃႊၼၼ်ႇတႃႇ။
35•ၵၢၼ်သၢင်ႈသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈသၢမ်ပိူင် - ပရိယတ်ႉတိ ၊ ပတိပတ်ႉတိ ၊ ပတိဝေထ ။
36•လၢႆးတၢင်းတိုဝ်းၵမ် -                     သီႇလ ၊သမႃႊထိ ၊ပၼ်ႇၺႃႇ ။
37•သဵၼ်ႈတၢင်းၸဝ်ႈဝၢင်းပၼ်ဝႆႉ -       မၸ်ႉၸိမ ပတိပတုႇ(ပၢၼ်ၵၢင်)။
38•ဝၼ်းၶဝ်ႈၸၢမ်ႇၼိၵ်ႈပၢၼ်ႇ -           ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း မႁႃႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (148)ၼီႈ။
39•တီႈၸဝ်ႈဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ -         သူၼ်မႆႉပဝ်းႁွမ် ၸေႊတွၼ်ႈၵုသိၼႃႇရုင်ႇ တိူင်းမၼ်ႇလႃႇ။
40•ဝၼ်းထၢတ်ႈၾႆးၸဝ်ႈတႅၵ်ႇမႆႈ -        ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ(12)ၶမ်ႈ၊ မႁႃႇသၵ်ႉၵရဵတ်ႈ (148)ၼီႈ။
41•ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇၵူၼ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ြၽႃး -    100 ပီႊ ။
#မၢႆတမ်း
*ဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ(မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ)
ဝဵင်းသဝ်ႁိၼ်၊ ထွၼ်ဢဝ်မႃး တီႈၼႂ်း
ပပ်ႉႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ။
*ယွတ်ႈၽူၺ်းၼုမ်ႇ - ၵဵပ်းတမ်းပၢႆးၼေ
Yord Phwe num (or)
https://web.facebook.com/numhai.hoomon
ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵေႃးတမ (တီႈၵႅပ်ႈ) ပိုၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵေႃးတမ (တီႈၵႅပ်ႈ) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, October 13, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.