ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ႁႂ်ႈဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ)

 1. ၵႃလမ် သိပ်းၵဝ်ႈမႄႈ လုၵ်ႈမၼ်း ၽႄႈၸွတ်ႇမိူင်း [1]
 2. ၵႃႈထိူၼ်ႇပဵၼ် ထဵင်ၼႃး မႃးႁိူၼ်းပဵၼ် မူၵ်ႇမႆႉ [2]
 3. ၵႂႃႇၵေႃႈယၵ်း မႃးၵေႃႈယၵ်း ဢမ်ႇလႆႈၽၵ်းသေသဵၼ်ႈ [3]
 4. ၵူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူႇၵူၼ်းၼွၼ်း [4]
 5. ၵႆႇပေႃႈလႅင် တၢႆၽႅၼ်ၶေႃႈဢွင်ႇဢွတ်ႈ [5]
 6. ၵႆႇၽူႈၽိူၵ်ႇ တၢႆဢိူၵ်ႇ တွင်ႉတႄးၼႃး [6]
 7. ၵႆႇၽူႈလမ် တၢႆၶမ်ၶူၵ်ႉ [7]
 8. ၵႆႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵႆႇမဵဝ်းၶၼ် [8]
 9. ၵႂၢႆးငၢၼ် တၢႆႁူမ်ႈဢိူၵ်ႇ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇတေႃးၵၼ် [9]
 10. ၵႂၢႆးငၢၼ်ၽိူၵ်ႇ တူဝ်ၼိုင်ႈ မႃးသႂ်ႇသၢႆၼင် တၢင်းၶၢင်ႈ [10]
 11. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးၵမ်ႉ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ႁွႆး [11]
 12. ၵႂၢႆးထိုၵ်းလူင် ၶေႃးပုမ်း တေႃးယုမ်း ဢမ်ႇႁၼ်တူဝ် [12]
 13. ၵႂၢႆးမႄႈထဝ်ႈ သီႇၶဝ် ငဝ်ၸုၵ်းပႂ်ႉယိူဝ်ႈႁႅင်ႈ [13]
 14. ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပဵၼ်ၶႅမ်းသၢင်း ႁၢင်မၼ်း ပဵၼ်ႁိူဝ်း ဝၢႆႈမိူဝ်း ပႃႈတၢင်းလင် [14]
 15. ၵၢင်ၶိုၼ်း ႁွင်ႉဢီးဢီး ၵၢင်ဝၼ်း ပီးဢွင်ႇတွင်ႇ [15]
 16. ၵၢင်ၶမ်း မေႃးဝီးဝီး ၵၢင်ၼႂ် ပီးတွင်ႇၵွင်ႇ [16]
 17. ၵၢင်ဝၼ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၶုၼ်ႇပိုတ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း သိုဝ်ႈလိုတ်းလိုင်ႈ [17]
 18. ၵၢင်ဝၼ်း တွၼ်ႇငုၵ်းတွၼ်ႇငုၵ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ပိုတ်းၶလၢဝ်ႇငၢဝ်ႇ [18]
 19. ၵၢင်ဝၼ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းလႂ် မွၵ်ႇမၼ်း ဝၢႆႇတၢင်းၼၼ်ႉ [19]
 20. ၵိင်ႇမႆႉ ၶင်ႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ တူတ်းၼၢႆးၶၢဝ် ၶမ်ႁူးလွင်ႈ [20]
 21. ၵိၼ်လၵ်း ဝႆႉလုၵ်း [21]
 22. ၵိၼ်လုၵ်း ဝႆႉလၵ်း [22]
 23. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵႃးငႃး ပႃးၽိုၼ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းတူ [23]
 24. ၵူင်ႇငူင်ႇ ၵၢင်ႇငၢင်ႇ ယုၵ်ႉၽိူင်းတၢင်ႇၼိူဝ်ၵၢင်ႉ [24]
 25. ၵူင်ႇငူင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်းယွႆႉၸွမ်းမွႆ [25]
 26. ၵူင်ႇငူင်ႇပၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၵ်း ယွႆႉပၢႆ [26]
 27. ၵွင်ႇယွင်ႇသႄႇ ၼမ်ႉမၼ်း မူၼ်ႇသႄႇႁႄႇ [27]
 28. ၵွင်ႇယွင်ႇသွႆ ၼမ်ႉမၼ်း ယွႆႉၸွမ်းမွႆ [28]
 29. ၵွင်ႇယွင်ႇယဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵမ်းတူၺ်း [29]
 30. ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဵၼ်းၶဵၼ်းႁူဝ် သဵၼ်ႈလဵဝ် [30]
 31. ၶွင်ႈၶႅင်ႈၶွင်ႈၶၢင်း ၼူၵ်ႉယၢင်း ၸပ်းၵူႈၵိင်ႇ မိင်ႇၸပ်းၵူႈတူဝ် မူဝ်ၸပ်းၵူႈလူင်ႇ [31]
 32. ၶၢဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၵိၼ်ၵၼ် [32]
 33. ၶူဝ်သွင်ၽႅၼ်ႇ သီႇႁၢဝ်း [33]
 34. ငူးလူင် တၢႆၵၢင်ပၢင်ႇ ႁၵ်းမႆႉတၢင်ႇၵွင်းလွင် [34]
 35. ငူးလူင် တၢႆၼိူဝ်ၾ ၼၢင်းတ ပၼ်ႇၼိူဝ်လိၼ် [35]
 36. ငူးႁၢင်ႁဵဝ် ၶဵဝ်ႈႁၢင်ႇ လႅၼ်ႈၵၢင်ပၢင်ႇ ဢဝ်ၵွၼ်းၽႆးၺူဝ်း [36]
 37. ငူးႁဝ်ႇလမ်တူဝ်ၼိုင်ႈ တႃမၼ်းမီး သီႇၶွၼ် တၢင်းယၢဝ်းမီးသီႇသွၵ်ႇ ပေႃးမၼ်းလွၵ်ႈၶၢပ်ႈ သမ်ႉမီးသီႇဝႃး [37]
 38. ငဝ်ႈတၢၼ်ႇလွမ်ႇ တူၼ်ႈတၢၼ်ႇဢိုင် ပၢႆႇမၼ်း ထိုင်ၾ [38]
 39. ငဝ်ႈမၼ်း ၵေႃႇၵွင်းမူး ပၢၵ်ႇမၼ်း မီးႁဵပ်း [39]
 40. ငဝ်ႈမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶိူဝ်းဝၢႆ ပၢႆမၼ်းတၢၼ်ႇ လဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းတၢၼ်ႇ ၶႆႇလႅၼ်း [40]
 41. ငဝ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလမ်းၶေႃးၵႂၢႆး မႂ်မၼ်း ႁေႃႇၵိူဝ်သၢႆးဢမ်ႇလႆႈ [41]
 42. ငဝ်ႈမၼ်းပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်းပေႃးၵွတ်ႇ ယွတ်ႈမၼ်းလမ်ၽိတ်း [42]
 43. ၸုၵ်းတႅမ်ႇ ၼင်ႈသုင် [43]
 44. ၸၢင်ႉသွင်ႁူဝ် သွင်တိၼ် ၸဵတ်းငႃး [44]
 45. ၸၢင်ႉမႄႈထဝ်ႈ ပုမ်ယၢမ်း မၢၼ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵိူတ်ႇၵၢင်ၼႂ် [45]
 46. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သွင်ပႃး လဵပ်ႈလွႆမႃး ဢမ်ႇႁွပ်ႈသေပွၵ်ႈ [46]
 47. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ သၢမ်ပႃး ႁေႃးတြႃးၼႂ်းထမ်ႈ [47]
 48. ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ပႃးလဵဝ် ႁွင်ႉသဵင်ၶဵဝ်ပေႃးဢွၵ်ႇ [48]
 49. ၸွင်ႈသၢမ်ၵၼ်း သိပ်းလူင်ႇ[49]
 50. ၸွမ်းၵၢင်ၵႄႈမႆႉဢေႃႈ ၶီႇႁိူဝ်းလေႃႈ ၽၢႆၽႂ်း [50]
 51. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉတဵၵ်း သွင်ၵေႃႉ သမ်ႉႁွင်ႉဢဵၵ်းဢဵၵ်း ၸွမ်းလင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉသင် လူမ်ႉလုၵ်ႉလူမ်ႈလုၵ်ႉ။ [51]
 52. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး သွင်ၵေႃႉမႅၵ်ႇလဵၵ်းၸီး ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ [52]
 53. သီႇၵေႃႉႁၢမ် သၢမ်ၵေႃႉဝီး ပႃးလဵၵ်းၸီး သွင်မၢၵ်ႈ [53]
 54. သီႇၸဵင်ႇမိူၼ်လွၵ်းၼႃး ၼႂ်းမၼ်းမီး မွၵ်ႇၸၢမ်ၵႃးလူင်ႇၼိုင်ႈ [54]
 55. သီႇတေႃႇသီႇ လေႃးၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပႅတ်ႇ [55]
 56. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း [56]
 57. သီႇတိၼ်ပူၵ်း ႁူၵ်းတိၼ်တမ်း ပဵတ်းၶမ်းဢွၼ်ႇ လုၺ်းလဵၼ်ႈၼႂ်းၼွင် [57]
 58. သီႇတိၼ်ပႆယူင်ႈယၢင်ႈ သွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈ ၽၵ်းပႅမ်း [58]
 59. သွင်တိၼ် ပတ်ႉလၢႆးၸိူင်း သီႇတိၼ် ပတ်ႉၶႅပ်း ၶဝ်ႈလိၼ်မိူင်း ၶိတ်းၵူၼ်ႈတေႃးလိၼ် [59]
 60. သတ်းသီႇတိၼ် သၢမ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵူဝ်ၵိၼ်မၼ်း [60]
 61. သူပ်းမၼ်း မီးတီႈပၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႃမၼ်း မီးတီႈပုမ် [61]
 62. သိူဝ်တၢႆ ႁူဝ်ႁူၺ်ႈႁွင်ႉ [62]
 63. တွၵ်ႇသီႇသဵၼ်ႈ မတ်ႉသီႇသူၼ် ၵိုတ်းႁိူၼ်းမႃး သီႇသဵၼ်ႈ [63]
 64. တၢင်းသုင်မၼ်း ပဵင်းၵႂၢႆး တၢင်းလၢႆးမၼ်း မိူၼ်သိူဝ် တၢင်းၼိူဝ်မၼ်း တိုဝ်းၵုပ်းတွင်း [64]
 65. တိုင်ႇၵၢင် ႁူဝ်ႁၢင်သဵမ်ႈ [65]
 66. တၼ်တွၵ်းၼွၵ်း သမ်ႉပွင်ႇ ႁၢင်ႇၸွင်ႇၵွင်ႇ သမ်ႉတၼ် မဵတ်ႉငႃးပိုၼ်ဢမ်ႇလွတ်ႈ ပၵ်ႉမူၼ်ႇတွတ်ႈ သမ်ႉလူင်း [66]
 67. တိၼ်ယၼ်လိၼ် သွင်ၶိုပ်ႈ ပေႃးလမ်းလိုပ်ႈ ဢမ်ႇၶိုတ်း [67]
 68. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇပဵတ်ႈ မႂ်မၼ်း သဵတ်ႈသေး [68]
 69. တႅမ်ႇသေယိူဝ်ႈ သုင်သေလွႆ [69]
 70. တုပ်းတၢပ်း ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆႈႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [70]
 71. တႅပ်းၶဝ်ႈ ႁွႆႈၼွၵ်ႈၽႃ တႆႈၽႆးႁႃ ဢမ်ႇႁၼ် ငုမ်းငၢမ်းႁႃ ၸင်ႇႁၼ် [71]
 72. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ပၢၵ်ႇဝႃး [72]
 73. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မႂ်မၼ်း တၢၵ်ႇတိူၼ်း [73]
 74. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇၶဵမ် မႂ်မၼ်း တဵမ်ၼမ်ႉ [74]
 75. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၵူင်း မႂ်မၼ်း ပူင်းထေႃႉယေႃႉ [75]
 76. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇလဵၵ်းၸီး မႂ်မၼ်း ဝီးဝႅပ်ႉဝႅပ်ႉ [76]
 77. တူၼ်ႈမၼ်း တၢၼ်ႇဢိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၾ [77]
 78. တူၼ်ႈမၼ်း ပေႃးၵမ် လမ်းမၼ်း ပေႃးၵွတ်ႇ ပေႃးၶွတ်ႇယွတ်ႈ လမ်ၽိတ်း [78]
 79. တူၼ်ႈမၼ်း မီးတၢၼ်ႇသၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇပၢၵ်ႇဝႃး [79]
 80. တူၼ်ႈမၼ်း မီးမိူင်းၵိုင် မႂ်မၼ်း ထိုင်ၵူႈတီႈ [80]
 81. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် ၵိၼ်တူဝ်သူင်ႇၶဵဝ်ႈ လၼ်ႈတႂ်ႈမႆႉ သိူင်ႇၽိူဝ် ၵိၼ်ၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇၵႅၼ်ႈ [81]
 82. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် တၢႆၼိူဝ် မၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ ၵဵပ်းၵိၼ် [82]
 83. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇၶဵဝ်ႈ တဵၵ်းလႆႈ တီႈမၢၵ်ႇသိူင်ႇတူၼ်ႈ [83]
 84. တူဝ်သိူင်ႇတိၼ် လမ်းၵိၼ် တူဝ်သိူင်ႇႁမ် ၼႂ်းလူင်ပႃႇမွၵ်ႇသိူင်ႇမၢၵ်ႇ [84]
 85. တူဝ်ပႅတ်ႇတိၼ် သီႇႁူ လၢၵ်ႈထူလၢၵ်ႈထႃၵႂႃႇ [85]
 86. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ ယွမ်ႈယႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁွႆးသိူဝ် [86]
 87. တူဝ်မၼ်း မီးတၢၼ်ႇႁိူတ်ႈ တုင်းဢဝ်လိူတ်ႈမၼ်းလႆႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႇတွင်းလႅင် [87]
 88. တူဝ်ဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင် ၸိုင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢပ်ႈဢၢပ်ႈ [88]
 89. ထၢမ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢိူဝ် လိူဝ်သေ ဢဝ်မိုဝ်းၸိ [89]
 90. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ်ၸိၸူးဝၼ်း [90]
 91. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သီႇႁႃႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [91]
 92. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိပ်းၵဝ်ႈတူဝ် တူၵ်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်မူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [92]
 93. ၼူၵ်ႉသွင်ၶႃ တႃမၼ်း မီးတီႈဢႅင်ႈ [93]
 94. ၼူၵ်ႉသႅဝ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႇမၼ်း မွင်ႉၵွင်ႈငွင်ႈ မႃးသႄႇၵွင်းလင် [94]
 95. ၼူၵ်ႉတိၼ်လဵဝ် ပႅတ်ႇပိၵ်ႇ [95]
 96. ၼူၵ်ႉထီးလင်ႇၵႃႇ တိၼ်လဵဝ် ႁၢင်ႁဵဝ် ၸီႉၸူးဝၼ်း [96]
 97. ၼူၵ်ႉႁူဝ်တိုင်ႇ ႁၢင်ႁဵဝ် လူင်းၵိၼ် ၼမ်ႉၼွင်ၶဵဝ် ပေႃးႁႅင်ႈ [97]
 98. ၼွၵ်ႈမၼ်း တႃးႁၢၼ် ၼႂ်းမၼ်းပဵၼ်သၢၼ် ၶေႃႉၶေႃႉ [98]
 99. ၼင်မၼ်း ပဵၼ်ၼင်ၽိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ႉမၼ်း ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၶႆႇမၼ်းပဵၼ် ၶႆႇလႅၼ်း [99]
 100. ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶွင်ႇ သိပ်းၽိုၼ် သၢဝ်းၽိုၼ် [100]
 101. ၼၢင်းဢွင်ႇတွင်ႇ ၼၢင်းဢွၵ်းတွၵ်း ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယွၵ်း ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ [101]
 102. ၼုင်ႈၵူၼ်ၼွၼ်း လွၼ်ႈၵူၼ်ႁဵတ်း ပေႃးတဵၵ်း ၼမ်ႉမၼ်းလၼ် [102]
 103. ၼမ်ႉၶုၼ်ႇပုင်ႈဢွၵ်ႇ တႂ်ႈပႃႇ ယႃႈယုင်းဢွၼ်ႇလမ်လမ် ၵမ်မႆႉ ပွတ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇႁူဝ်မၼ်း [103]
 104. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [104]
 105. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [105]
 106. ၼမ်ႉယူႇတႂ်ႈ ၽႆးယူႇၼိူဝ် [106]
 107. ၼမ်ႉဢမ်ႇမီးသေလွၵ်း ပႃပွၵ်း မေႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ [107]
 108. ၼမ်ႉၸေႃႉၸႄႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶေႃႉၶႄႉ ၼႂ်းမၼ်း မီးပႃမုင်းတူဝ်ၼိုင်ႈ [108]
 109. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ၶိူဝ်း [109]
 110. ၼမ်ႉတဝ်ႈဢွၼ်ႇ ႁွႆႈလၵ်း ၽႂ်ဢမ်ႇတၵ်းၵေႃႈ တဵမ် [110]
မၢႆတွင်း- ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းတဵၵ်းတူၺ်းၼႂ်းၶွပ်ႇၼႆႉ [......]

ဢဝ်မႃးတီႈ- ဝီႇၶီႇပီးတီးယိူဝ်းတႆး

ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ႁႂ်ႈဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ) ၵႂၢမ်းတၵၼ် ၸၼ်ႁႂ်ႈဢွၵ်းလႅတ်း (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Sunday, April 23, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.