ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ ‘‘သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ’’ ဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႈၼမ်ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ဢၢႆႇထီႇ(IT)လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁု လႆႈႁၼ် လႆႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ၶူင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼႆႉ တေပႃးဝႆႉ လွင်ႈပိုၼ်း၊ လွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၵျွင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉႁု ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၼႂ်းထမ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသႂ်ႇပႃးၵႂႃႇယူႇ။
ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉ ပႃးဝႆႉ -
႑ ။ http://www.hsailengnum.com (ၽၢႆႇတႆး)
႒။ http://sln-mm.blogspot.com (ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ)
႓။ http://sln-en.blogspot.com (ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ)
႔။ http://sln-th.blogspot.com (ၽၢႆႇထႆး)
(4) ၽႃႇသႃႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉတိုၵ်ႉတႅမ်ႈ သွင်ၽႃႇသႃႇၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမုင်ႈမွင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽႃႇသႃႇမၼ်း တႃႇတေမႃးၽိူမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈထႅမ်ယူႇ။ 
ဝႅပ်ႉၼႆႉ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈၸဝ်ႈၶူးလူင် ၼၼ်ႇတထၸ(မိူင်းပၼ်ႇ) သေ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၼႂ်းၵျွင်း ႁဵတ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵႃႈသိုဝ်ႉ www.hsailengnum.com မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၢင်ႁၢင်ႈ Template မၼ်းတႄႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ(ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ) လႆႈသိုဝ်ႉလူႇပၼ်ဝႆႉဢေႃႈ။  
ဝႅပ်ႉၼႆႉလႆႈသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain မၼ်းတီႈ http://shwehosting.com  
မိူဝ်ႈ(Nov 13, 2015) ၼႆႉသေ ဢႃယုဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ တေၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈထိုင် ( Nov 13,2019 )ၼႆႉၵူၺ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝႅပ်ႉ ‘‘သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ’’ သမ်ႉပေႃးတေယိုၼ်းယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေမီးမႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းလႄႈ ၽူႈသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။ (မၢႆတွင်း- သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ << ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ>> )


ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, July 02, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.