သဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ(2016-2017)

သဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ(2016-2017)
   
 
  
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈတူၺ်းသဵၼ်မၢႆတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼႆ ၸၼ်လုတ်ႇဢဝ် ပပ်ႉလိၵ်ႈမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ပပ်ႉ(pdf) သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ-ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ
(ဢမ်ႇၼၼ်)
ပပ်ႉ(pdf) သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ-ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

[full_width]
သဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ(2016-2017) သဵၼ်ႈမၢႆ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ(2016-2017) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Friday, September 23, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.