[ၶၢဝ်ႇ]

သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ"

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) Wednesday, June 05, 2019
သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း ၵႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ " သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ " ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ-ၸိုဝ်ႈ(Domain)    ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈ...»သိုပ်ႇလူ»
သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Wednesday, June 05, 2019 Rating: 5

ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း

ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) Thursday, May 30, 2019
ဝၼ်းထိ--30-5-2019 ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ (ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွ...»သိုပ်ႇလူ»
ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, May 30, 2019 Rating: 5

ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Thursday, May 30, 2019
ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်မေႇ 2019 ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁႅၼ်းဢုပ်ႇၵုမ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းၶမ်းဢၼ်လႆႈတေႇတင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉ...»သိုပ်ႇလူ»
ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Thursday, May 30, 2019 Rating: 5

သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Sunday, September 03, 2017
သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ)၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႂ်းပီ (2017-2018)   »သိုပ်ႇလူ»
သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Sunday, September 03, 2017 Rating: 5

ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ

သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Wednesday, August 02, 2017
1-8-2017 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇၵဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းဢၢင်းၵၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၸဵတ်းမွင်း တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သင်ႇၶ...»သိုပ်ႇလူ»
ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Wednesday, August 02, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.