ၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၶေမိၼ်တႃၽိပႃလ

ၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၶေမိၼ်တႃၽိပႃလ
ၵူႈပီပီလႆႈမိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈလိၵ်ႈပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ(ၵေႃၽေ)  ပွၵ်ႈၵမ်း(႕႒)  ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်းလူင်မူၺ်ႇတေႃႇ၊ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။
ပီတႆး-႒႑႑႑ ၼီႈ၊ လူိၼ်သၢမ်လွင်ႈ(႗)ၶမ်ႈ တေႃႇ (႑႒)ၶမ်ႈ

ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ(မိူင်းပၼ်ႇ)
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၶေမိၼ်တႃၽိပႃလ ၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၶေမိၼ်တႃၽိပႃလ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Saturday, February 18, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.