ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း

ဝၼ်းထိ--30-5-2019
ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း
တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ (ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်  ပေႃးထိုင်မႃးပီတႆး 2114 (ပီတေမႃး)ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ​ လွင်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း (50) ပီၵွၼ်းၶမ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Thursday, May 30, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.