ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၽြႃးၸဝ်ႈ။

 ၶႅပ်းႁၢင်ႈသိူၵ်ႈပိုၼ်းၽြႃးၼႆႉ လႆႈထွၼ်ဢဝ်မႃးၼႂ်း "ၽဵတ်ႉ" ၸဝ်ႈသုၶမ်း(တၢင်ႉယၢၼ်း)ၼၼ်ႉဢေႃႈ။
လူဢၢၼ်ႇတူၺ်း သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽြႃးသေ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၸႂ်ၵုသူဝ်ႇသေၵမ်း။

ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ(မိူင်းပၼ်ႇ)

  
႑။ မိူဝ်ႈၽွင်း ရသေႉသုမေႇထႃႇ ႁပ်ႉၵႂၢမ်းတၵ်ႉယမ် တမ်ႈတီႈ ၽြႃးၻီႇပင်ႇၵရႃႇ။

႒။ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း သီႇရိမႁႃႇမႃႇယႃႇ ၼွၼ်းၽၼ် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇလၼ်ၶဝ်ႈ ပဵမ်ႉၽၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်း။

႓။ ႁၢင်ႈၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ တမ်ႈတီႈ သူၼ်ပဝ်း လုမ်ႇပိၼီႇ။

႔။ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တီႈၽီၶဝ်လၢတ်ႈသေ ရသေႉလူင် ၻေႇဝီႇရ မႃးလွမ်တူၺ်း ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈႁေႃ ၵပိလ။

႕။ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းသုၻ်ꩪေႃၻၼ မႃးဝႆႈသႃ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၼင်ႈသမႃႇထိ တမ်ႈတႂ်ႈႁူမ်ႈမႆႉ သပုသပျေႇ။

႖။  ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ၵႂႃႇၽူတ်ႇဢဝ် ၼူၵ်ႉၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၻေႇဝၻၢတ်ႈ ယိုဝ်းတူၵ်းမႃး။
႗။ ၼေႃႇၶမ်းၸၢႆးသီႇထၢတ်ႈ ၼႄတၢင်းမေႃၵၢင်ႇ။

႘။  ၼေႃႇၶမ်း ၸဝ်ႈသိႇထၢတ်ႈ ၼႄပၼ်တၢင်းမေႃ (႑႘) ပိူင်။

႙။ ၼေႃႇၶမ်း ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈလႄႈ ၼၢင်းယသေႃႇ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်။

႑႐။  ၼေႃႇၶမ်း ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ႁၼ်ၼိမ်တ်ႈလူင် သီႇပိူင်။

႑႑။ မိူဝ်ႈပႆႇပၢႆႈဢွၵ်ႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ၵႂႃႇယဵမ်ႈတူၺ်း လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ ၶုၼ်ၸၢႆးရႃႇႁုလႃႇ။

႑႒။  ၼေႃႇၶမ်း ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ပၢတ်ႇၽူမ်ႁူဝ်ၸဝ်ႈသေ ႁဵတ်းရႁၢၼ်း။

႑႓။ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ပိမ်ႇပိသႃႇရ ဢဝ်မိူင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ၼွပ်ႇပၼ် ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး။

႑႔။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ႁဵၼ်းဢဝ် သၢၼ်ႇလေႃးၵီႇ တမ်ႈတီႈ ရသေႉ ဢႃႇလႃႇရ။

႑႕။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ႁဵၼ်းဢဝ် သၢၼ်ႇလေႃးၵီႇ တမ်ႈတီႈ ရသေႉ ဢုၻၵ။

႑႖။ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ် ၻုၵ်ႇၵရၸရိယႃႇ ႖ ပီ တမ်ႈတီႈ ထိူၼ်ႇဢုရုဝေလ။

႑႗။ ၼိမိတ်ႉလူင် (႕) ပိူင်
(႑) ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးၼွၼ်းၽၼ်ႁၼ် လႆႈဢဝ် လွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇ ႁဵတ်းမွၼ်ႁူဝ်၊ ဢဝ်တိၼ်လႄႈမိုဝ်း ယိုၼ်းႁွတ်ႈထိုင် သမုတ်ႉတြႃႇ သီႇၽၢႆႇလႄႈ ၵဵပ်းၼိမိတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေပဵၼ်ြၽႃးၼႆယူႇ။

႑႘။ (႒) တူၼ်ႈၶိူဝ်းတူၼ်ႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ သၢႆလီၸဝ်ႈဢွၵ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၵႂႃႇ။
(႓) ၼူၵ်ႉသီၵူႈပိူင်ပိူင် မိၼ်မႃးၽႅဝ်ႁိမ်းၸဝ်ႈသေ ပဵၼ်ၼူၵ်ႉသီၶၢဝ်ၵွႃႇ။
(႔) ၵူၼ်းၵူႈၶိူဝ်း ၽိဝ်ၵူႈသီ ၵူႈထၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈမႃးၼပ်ႉယမ်ၶႃးၸႃးၸဝ်ႈ။
(႕) ပႆၼိူဝ် ၽၢႆႈလူင်သေတႃႉ ဢမ်ႇၼုၵ်းၽႃႇတိၼ်ၸဝ်ႈသင်။

႑႙။ ၼၢင်းသုၸႃႇတႃႇ မႃးလူႇၶဝ်ႈသွမ်းၼမ်ႉၼူမ်း တမ်ႈတီႈ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃး။

႒႐။ သိုၵ်းၶုၼ်သူင်ၶဝ် မႃးတိုၵ်း ႁိမ်ဢဝ် ပလၢင်ႇလႄႈ ၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၸီႉၼႄ ၼင်လိၼ်မိူင်း ႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇသေ ၶုၼ်သူင်ၶဝ် သုမ်းၵၢၼ်ႉ။

႒႑။ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈ ႁုပ်ႈလႆႈ ၺၢၼ်ႇသပ်ႉပၺ်ႇၺုသေ ပဵၼ်ြၽႃး တႂ်ႈလမ်းမႆႉၺွင်ႇ တမ်ႈတီႈႁိမ်း ၵယႃႇ။

႒႒။ တၽုတ်ႉသ လႄႈ ၽၼ်ႇလိၵ သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဢဝ်ၶဝ်ႈမုၼ်းပၼ်ႈၽိုင်ႈ လူႇတၢၼ်းၽြႃးသေ ယွၼ်းလႆႈ ၽူမ်ၶမ်းယဝ်ႉ ဢဝ်မိူဝ်းတႄႇ ၵွင်းမူး တမ်ႈတီႈ တိူင်းဢုၵ်ႉၵလႃႇ။

႒႓။ မိူဝ်ႈလုၵ်ႉ မႁႃပေႃးထိ ၵႂႃႇတီႈ မိၵတႃႇဝၼ်ႇ (ပႃႇရႃႇၼသီႇ)ၼၼ်ႉ ၸွမ်း တၢင်း မုၼ်ၶမ်းၽြႃးႁူပ်ႉၺႃး တၵ်ႉၵတွၼ်းဢုပၵ ဢၼ်တေပဵၼ် ဢၼႃႇၵၢမ်ႇၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ‘‘ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် ဢၼၼ်ႇတၹိၼ ဝၢႆးၼႆႉ မႃးထၢမ် ၸိုဝ်ႈၼႆႉသေ မႃးထူပ်းၵဝ်လႆႈယူႇ’’ၼႆ ၽြႃးၽိတ်ႈမွၵ်ႇမၼ်းဝႆႉ။
႒႔။ တမ်ႈတီႈ မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ လူင်တိုင် မိၷတႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ႁေႃးတြႃးပၼ် ပၺ်ႇၸဝၵ်ႉၷီႇႁႃႈၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းထမ်ႇမၸၵျႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းဢၼ် ထမ်းၽြႃးတႄႇပဵၼ်မႃး၊ ဝၼ်းဢၼ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တႄႇပဵၼ်မႃးၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။

႒႕။ ၸၢႆးယသ မႃးထူပ်းၽြႃးယဝ်ႉသေ ပေႃႈမၼ်း ၸွမ်းမႃးၶႆႈ။ ပေႃႈမၼ်းၵေႃႈ လႆႈတြႃးၵႂႃႇ။ ဝၢႆးမႃး ၽြႃးလႄႈ ၸဝ်ႈယသ မိူဝ်းဢဝ်သွမ်း တမ်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈ ၸဝ်ႈယသၶဝ်။

႒႖။  ၼင်ႇႁိုဝ် သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇ တေၽႄႈတိူၼ်းၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈဢရႁၼ်ႇ (ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇ) (႖႐) တူၼ် ၵႂႃႇပူၵ်းပွင်သႃႇသၼႃႇ ၵေႃႉတၢင်းတၢင်း။ တၢင်းသဵၼ်ႈလဵဝ် ယႃႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ် သွင်ၸဝ်ႈ။
႒႗။ မိူဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းတမ်ႈတီႈ ရသေႉ ဢုရုဝေႇလၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးသင်ႇသွၼ် ၼၵႃးႁၢႆႉလူင် ငႄႈမိူၼ် ငူးၼမ်ႉ။

႒႘။ ရသေႉဢုရုဝေႇလ လႄႈ တပႄးႁႃႈပၢၵ်ႇ ပၢတ်ႇၵဝ်ႈထႃႁူဝ်သေ ယွၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ရႁၢၼ်း။

႒႙။ ၸုမ်း ၵႃႇယၵတ်ႉသပ၊ ၼတီႇၵတ်ႉသပၶဝ်(ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼွင်ႉၸၢႆးရသေႉ ဢုရုဝေႇလ)လႆႈႁၼ်ၸွၵ်းႁူဝ် ရသေႉၶဝ် လႆၼမ်ႉလူင်းမႃးလႄႈ မႆႈၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်း ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းၼမ်ႉသေ မိူဝ်းႁဵတ်းရႁၢၼ်းၸွမ်း ပီႈဢၢႆႈၶဝ်။
႓႐။ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် ပိမ်ႇပိသႃႇရ မႃးႁပ်ႉပၢင်းၽြႃးယေႃးၶိင်း မိူဝ်းမိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇ။

႓႑။ ၼေႃႇၶမ်းသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ မႃးထူပ်းၺႃးတပႄးၽြႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢသ်သꩡိသေ မႃးတွင်ႈထၢမ်တြႃး။

႓႒။ သထေးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇ ပၢင်းဢဝ်ၽြႃး ႁႂ်ႈမိူဝ်းႁေႃးတြႃး တမ်ႈတီႈ မိူင်းသႃႇဝတ်ႉထိ။

႓႓။ ၼၢင်းယသေႃႇ ၸီႉၼႄ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၶုၼ်ၸၢႆးရႃႇႁုလႃႇသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဝႃႈ ၽြႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူႈမၼ်းၸၢႆး။
႓႔။ ၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈထႅမ်သၢင်ႈ ပႃႇရမီႇၽြႃးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သီႇသင်ႇၶျေႇပၢႆသႅၼ်ၵမ်ႇၽႃႇ ၼၢင်းယသေႃႇ ႁႆႈသေ ဝႆႉသႃၽြႃး။

႓႕။ ၶုၼ်ၸၢႆး ရႃႇႁုလႃႇ မႃးယွၼ်းၶူဝ်းမွၼ်ႇ မေႃႈဢုမ်ၶမ်းသီႇလုၵ်ႈလႄႈ ၽြႃးၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ ဢဝ်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ။

႓႖။ ၻေဝၻၢတ်ႈ၊ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ၊ ဢၼုရုတ်ႉထႃႇ ၸိူဝ်းၶဝ် ၶုၼ်ၸၢႆးသႃႇၷီႇ ႁူၵ်းၵေႃႉ တေမႃးၼုင်ႈရႁၢၼ်းၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မၢၼ်ႇမႃႇၼ ၶုၼ်ၶဝ် တေတူၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ် ဢုပႃႇလိ (ၶႃႈၸႂ်ႉၶဝ်) ႁဵတ်းရႁၢၼ်းဢွၼ်တၢင်း။
႓႗။ ႁၢင်ႈ သထေးလူင် ဢၼႃႇထပိၼ်ႇ ဢဝ်ၶႅပ်းၶမ်း သိူဝ်ႇဝၢင်းသူၼ် ၶုၼ်ၸၢႆးၸေႇတသေ တေသိုဝ်ႉႁဵတ်းပဵၼ် ဝတ်ႉၸေႇတဝၼ်ႇ။ 

႓႘။ ၶုၼ်သႃႇၵီႇၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ႁိမ်ၼမ်ႉၼႃးၵၼ်သေ တေဢၢၼ်း ၽၼ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးမႃးႁေႃးတြႃးငမ်းယဵၼ်ပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈ။

႓႙။ ပုၼ်ႇၼႃးမႃႇၷၼ်ႇတီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းႁၢင်ႈလီမၼ်း မႃးပၼ်ြၽႃး။ ၽြႃးႁေႃးတြႃး ဢသုၽပၼ်လႄႈ ၶိင်းပုၼ်ႇၼႃး ၼၢႆးပုၼ်ႇၼေး သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈတြႃး ပဵၼ်ဢၼႃႇၵၢမ်ႇၵႂႃႇသေတႃႉ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ၼၢင်းမႃႇၵၼ်ႇတီႇတႄႉ ၸႂ်လမ်ဝႃႈ ၽြႃးသႄႉၼႄး တၢင်းႁၢင်ႈလီမၼ်းၼႆသေ ပႅင်းၸင်းၽြႃးၵႂႃႇ။
႔႐။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တိတ်ႉထိၶဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဢူငဝ်းၽြႃး ယူပ်ႈယွမ်းလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၼၢင်းၸိၼ်ႇၸမႃႇၼႃ မႃးလူလၢႆၶႃႉၶၢႆဝႃႈ လုၵ်ႈၼႂ်းတွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၽြႃးၼႆယူႇ။
႔႑။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽူတ်ႇဢဝ် ဢင်ႇၵုလိမႃႇလ။

႔႒။ ၼၢင်းၶုတ်ႉၸုတ်ႉတရႃႇ (ၼၢင်းၵွမ်း) လႆႈၵႂႃႇထွမ်ႇတြႃး တမ်ႈတီႈ ၽြႃးမႃးယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈၼႄ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း သႃႇမႃႇဝတီႇ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းယၢမ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ၵႃႈမွၵ်ႇဝႆႉတႃႇသေႇသေတႃႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇလၵ်ႉထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈၼႆယူႇ။

႔႓။ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ ဝႆႈလဝ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၸုမ်းမႄႈၼႃႈၵေႃးတမီႇၶဝ် လႆႈႁဵတ်း ရႁၢၼ်းၼၢင်းယိင်းသေ ၶဝ်ၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်း ရႁၢၼ်းၼၢင်းယိင်း (ၽိၵ်ႉၶူႇၼီႇ)ၵႂႃႇ။

႔႔။ ႁၢင်ႈ ၽြႃးႁေႃးတြႃးပၼ် ၼၢင်းၵိသႃႇၵေႃးတမီႇ ဢၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း တၢႆသေ ပဵၼ်တၢင်းမႆႈ။ ၽြႃးၸႂ်ႉမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႁႃ ၽၼ်းၽၵ်းၵၢတ်ႇ တမ်ႈတီႈ ႁိူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတၢႆၼၼ်ႉသေ ႁေႃးတြႃးယႃယဵၼ်ပၼ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ။

႔႕။ ႁၢင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လူႁၼ်လုမ်းလႃး ၸဝ်ႈပူႇတိၵတ်ႉတတိတ်ႉသ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်း တင်းတူဝ်သေ ပူင်လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်ႈၶိုၵ်ႉ ပၼ်ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ ဝႃႈ ‘‘ရႁၢၼ်းၶဝ်ဢိူၺ်း ၵေႃႉဢၼ်လူႁၼ် လုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် (ၵိလႃႇၼ)ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈလူႁၼ်လုမ်းလႃး ၵဝ်ြၽႃးယဝ်ႉ’’ၼႆၵႂႃႇ။
႔႖။ ဢႃႇၼႃႇၼႆႉ လီၵူဝ် လီမိူဝ်ႇတႄႉ။ ႁၢင်ႈၼႆႉ ဢၸႃႇတသတ်ႈ ဢဝ်ပေႃႈမၼ်း ၶုၼ်ပိမ်ႇပိသႃႇရ ၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉ။

႔႗။ ၼၢင်းဢုပလဝၼ်ႇ မႃးယွၼ်းႁဵတ်း ရႁၢၼ်း။

႔႘။ ၸၢႆးၼၼ်ႇတ မႃးလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ရႁၢၼ်းယိင်းဢုပလဝၼ်ႇသေ ၵမ်းလိုၼ်း မၼ်းၸၢႆး လႆႈၶၢမ်ႇ လိၼ်ဢိုၼ်လိပ်းၵႂႃႇ။

႔႙။ ၽြႃးသင်ႇသွၼ်ပၼ် ပုၼ်ႇၼႃးၶဝ် လွင်ႈဝႃႈ ထိူဝ်သတ်းတိရတ်ႉသၢၼ်ႇ သေ ပၢႆႈၽီ (သွင်ႈၽီ)ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်ၼႆလႄႈ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢဝ် သတ်းတၢႆသေ တၢင်ႇၽီၼၼ်ႉ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ။
႕႐။ သြႃႇရိပုတ်ႉတရႃႇ မိူဝ်းႁေႃးတြႃး ၽူတ်ႇဢဝ် မႄႈထဝ်ႈမၼ်းသေ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၵျေးၸူးၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈ။

႕႑။ ယွၼ်ႉရႁၢၼ်းၶဝ် ဝႃႇတႃႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်လႄႈ ၽြႃးပၢႆႈမႃးဢဝ်ဝႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပႃႇလိလေႇယၵ (ထိူၼ်ႇပလလႄး)သေ ၸၢင်ႉလူင် မႃးလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ။

႕႒။ ဢၸႃႇတသတ်ႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇတိၼ် ဢဝ်ပိင်ႈၽႆး ဢဝ်ၵိူဝ်မၢၵ်ႇၽိတ်ႉယဵတ်ႈ တမ်ႈတီႈၽႃႇတိၼ် ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းပိမ်ႇပိသႃႇရ ဢၼ်ပဵၼ်သေႃးတႃႇပၢၼ်ႇ။

႕႓။ ၵူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်တၢႆလႆႈ ၽြႃးသေတႃႉ သတ်းတိရတ်ႉသၢၼ်ႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈဢဝ်တၢႆၽြႃးလႆႈယူႇၼႆ တေႇဝတၢတ်ႈ ယုမ်ႇယမ်လႄႈ ၸင်ႇပွႆႇႁႂ်ႈ ၸၢင်ႉမဝ်းလဝ်ႈလူင် ၼႃႇꩮႃႇၷီႇရိ မႃးၸူးၽြႃး။
႕႔။ တေႇဝတၢတ်ႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ မႆႉမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ မိုဝ်းထိုင်ၼႆလႄႈ တမ်ႈတီႈ ၼိူဝ်လွႆၵတ်ႉသၵုတ်ႉၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်မၼ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်လူင် ၵိင်ႈလူင်းသႂ်ႇ ၽြႃး။

႕႕။ သြႃႇၸီႇဝၵ ဢွၼ်ဢဝ် ၶုၼ်ဢၸႃႇတသတ်ႈ မႃးဝႆႈၽြႃး တမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉလေႇလုဝၼ်ႇသေ မႃးထွမ်ႇတြႃး သႃႇမၺ်ၺၽလသုတ်ႈ။ (ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼၢင်းယိင်းဢုမ်ႇလွမ်ႉသေ မႃးသူင်ႇ)

႕႖။ မိူဝ်ႈၶုၼ်ဝိတတူပ တေဢၢၼ်း မိူဝ်းၽၼ်းတိုၵ်း ၶိူဝ်းသႃႇၵီႇၼၼ်ႉ ၽြႃးယေႃးၶိင်း မႃးယူႇသဝ်း တႂ်ႈႁူမ်ႈမႆႉႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်ႈမိူင်းသႃႇၷီႇသေ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉၼႆႉ ၵတ်းလိူဝ်မႆႉၼႆလႄႈ ၶုၼ်ဝိတတူပ ႁူႉပွင်ႇဝႃႈ ၽြႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸဝ်ႈ လူႉလႅဝ်ၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းႁူၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ။
႕႗။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈတီႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ ယႃႇပေႁၢမ်ႈသီး လွင်ႈဝႃႈ သုၽတ်ႉတ ၶႂ်ႈမႃးထူပ်းၽြႃး။

႕႘။ ပုၼ်ႇၼႃးတေႃးၼ ၸႅၵ်ႇၽေ ထၢတ်ႈၵႅဝ်ႈၽြႃးပၼ် ၶုၼ်ပႅတ်ႇမိူင်းၶဝ်။

႕႙။ ၸဝ်ႈမႁႃၵတ်ႉသပ ဢွၼ်ႁူဝ် ရႁၢၼ်းတႃႇ ႁႃႈပၢၵ်ႇသေ တၢင်ႇသင်ႇၵႃႇယၼႃႇ တမ်ႈတီႈ ထမ်ႈဝေႇၽႃႇရ မိူင်းရႃႇၸၵႁ။

႖႐။ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် ဢသေႃးၵ ၶႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းမွၼ်ႇသႃႇသၼႃႇ လႄႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၶုၼ်ၸၢႆးမႁိၼ်ႇတ၊ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ၼၢင်းသင်ႇၶမိတ်ႉတႃႇ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း။

႖႑။ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် ဢသေႃးၵ ၶိုၼ်းသွၵ်ႈႁႃ ဢွင်ႈတီႈမၢႆတွင်း သႃႇသႃႇၼႃႇၽြႃးသေ တႄႇတင်ႈ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဝႆႉ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၽြႃးၸဝ်ႈ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၽြႃးၸဝ်ႈ။ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Thursday, August 14, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.