လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင် လႄႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈသူင်ႇသင်ႇ

ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝၢႆးပၢင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၶဝ်လႄႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈသူင်ႇသင်ႇ ဢေႃးဝႃႇတ ၽွင်းယၢမ်းသုတ်းၼိုင်ႈပီလႄႈ တေၽၢတ်ႇတေယၢၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢွင်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း။
လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈ ပီတႆး ႒႑႑႑ ၼီႈ လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ(႑႔)ၶမ်ႈ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင် လႄႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈသူင်ႇသင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင် လႄႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈသူင်ႇသင်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Saturday, March 11, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.