သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ"

သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း ၵႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ " သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ "
ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ-ၸိုဝ်ႈ(Domain)
  
ၶပ်ႉ
ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ
တီႈယူႇ
ငိုၼ်းလူႇ
မၢႆတွင်း
ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတထၸ
မိူင်းပၼ်ႇ
႓႐႐႐႐ ပျႃး
တႃႇသွင်ပီ
ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးဝႃႇတ
လႃႈသဵဝ်ႈ
႑႓႐႐႐ ပျႃး
တႃႇၼိုင်ႈပီ
ၸဝ်ႈၶူးၽေႃးၵဝရ
ၵုၼ်ႁဵင်
႑႓႐႐႐ ပျႃး
တႃႇၼိုင်ႈပီ
ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ
ၼွင်ၶဵဝ်
႑႓႐႐႐ ပျႃး
တႃႇၼိုင်ႈပီ
ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ
မိူင်းပၼ်ႇ
႑႓႐႐႐ ပျႃး
တႃႇၼိုင်ႈပီ
မုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈတႃႇၼမႂ်ႇ
-----
20000 ပျႃး
-----

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် တီႈၼိူဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈမႃးၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်း ၵႃႈဝႅပ်ႉ "သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" ၼႆႉယူႇဢေႃႈ။ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ လႆႈသိူဝ်ႉတီႈ http://shwehosting.com ၼႆႉ။ ဢႃႇယုဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ တေၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈထိုင် ( Nov 13,2019 ) ၼႆႉၵူၺ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ "သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" တေယိုၼ်းယၢဝ်း သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈႁိုင်ႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်တေမႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ယူႇဢေႃႈ။ (မၢႆတွင်း- ၵႃႈၶၼ် Domain မၼ်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၶဝ်သေ ပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီၼိုင်ႈ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇဢိတ်းဢွတ်း။)
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃး-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ << တဵၵ်းတီႈၼႆႈ>> ။

ၽူႈၵုမ်းၵမ်ဝႅပ်ႉ
သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ


သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ "ဝႅပ်ႉသၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ" Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Wednesday, June 05, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.