ပိုၼ်းပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လႄႈ ၾိင်ႈပဵၼ် သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ (ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း)

ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်း ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ(ဝတ်ႉသီႇၸၼ်ႉ) လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။
ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ၸုမ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး(ဢူၺ်းၵေႃႉလီ)ႁဝ်းၶႃႈယႂ်ႇၼမ်ယူႇၼႆ တၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉယူႇ။


ပိုၼ်းပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လႄႈ ၾိင်ႈပဵၼ် သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ (ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း) ပိုၼ်းပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လႄႈ ၾိင်ႈပဵၼ် သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ (ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း) Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Saturday, March 04, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.