ယၢမ်းလႂ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်?

health-22-08-2013-1

ပိူင်ပဵၼ်သၽႃႇဝၼႂ်းလူၵ်ႈမိူင်းၶူင်းၵၢင်ႁဝ်း ဢၼ်သိုပ်ႇၶၢႆႉပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇမီးတီႈတင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼႆႉ လွင်ႈသင်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶႂၢင်ၶတ်း တတ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈမၼ်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇပိူင်ပဵၼ် သၽႃႇဝသေ ႁႃတၢင်းႁူႉဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်မၼ်းလႄႈ ပၼ်တၢင်းၵမ်ႉယၼ်ၸွႆႈထႅမ်မၼ်းထႅင်ႈၸိုင် ႁူႉ တိုၼ်းတေမိူၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉ/ၵႃးလႅၼ်ႈလီ လေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးဢၼ် ၵိတ်ႇၶွင်ႉၶမ်သင်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်တၢင်းႁူႉ တႃႇလွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်လိပ်းၶီးယူႇၼႆႉၽူႈတႅမ်ႈ လႆႈႁႃၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈပိူင်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသင်ၼႆၼၼ်ႉ မႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ပေႃးပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵမ်ႉပဵၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႆႉၸိုင်ၼင်ႇဢၼ်ၶႂ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉႁူႉတိုၼ်းယၢပ်ႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢႆးယူႇလီတေၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉယၼ်ၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉ မႃးလူတူၺ်းဝႃႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈပိူင်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသင်။

ယၢမ်းမူင်းၸူဝ်ႈပၢၼ်

01:00-03:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်းတပ်း တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီၼွၼ်းလပ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းတပ်းၶတ်းထိပ်ႇဢွၵ်ႇသၢၼ် မႄႊလတ်ႊထူဝ်ႊၼိၼ်ႊ(me- latonin) ပိူဝ်ႈတႃႇၶႃႈပႅတ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတႃႁဝ်းၵႄႇဝႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း။ ၼွၵ်ႈသေ ဢၼ်ၶတ်းထိပ်ႇဢွၵ်ႇ သၢၼ်ႊထူဝ်ႊၼိၼ်ႊယူႇၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ယင်းၶတ်းထိပ်ႇဢွၵ်ႇသၢၼ်ႊ ဢိၼ်ႊတရူဝ်ႊၽိၼ်ႊ (endorphin) ဢၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃႁဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇတၢင်းလူင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇႁူႉသိုၵ်ႇယူႇငၢႆႈလူမ် ဢမ်ႇၼၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၶၢဝ်းၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် တၢင်း ၵိၼ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင် ၵွပ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း/ၼမ်လႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈၽင်ႉလုဝႆး ၵွပ်ႈဝႃႈၼႃႈ တီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းယႂ်ႇလူင်တပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇယႃႉလုလႅဝ်ပႅတ်ႈ ငူၼ်ႉသၢၼ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်း ယွႆႈမၼ်းသမ်ႉ 1. မၼ်းၸွႆႈတႂ် လူလွမ်လုမ်းလႃး ၶူၼ်ႁူဝ်၊ ၶူၼ်၊ ၼဵပ်ႉ၊ ပေႃးတပ်းမီးပၼ် ႁႃၵေႃႈ ၶူၼ်ႁူဝ်၊ ၶူၼ်၊ ၼဵပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ။ 2. မၼ်းၸွႆႈႁူင်းၶဝ်ႈ ယွႆႈဢႃးႁၢၼ်ဢၼ်ၵိၼ်။ ပေႃးၵမ်း ၵမ်းၵိၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း/ၼမ်၊ တပ်းတေၶတ်းထိပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉယွႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼမ် သေ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်လၵ်းယႂ်ႇလူင်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈငူၼ်ႉ သၢၼ်တူၵ်းၶၢင်ႉယူႇၼႂ်းတပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

03:00- 05:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်းပွတ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီတိုၼ်ႇလုၵ်ႉတီႈၼွၼ်း။ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးပိူဝ်ႈတႃႇသုတ်ႇဢဝ်လူမ်းၵတ်း လူမ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇလႄႈ ႁပ်ႉဢဝ်သႅင်လႅတ်ႇၽွင်းဢႃႇယူင်ႇႁူဝ်မိူင်းၶိုၼ်ႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၼ်ႇၼွၼ်းၶၢဝ်းၼႆႉ တႃႇသေႇၼၼ်ႉ ပွတ်ႇလႄႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်မၼ်းတေလီၶိုၼ်ႈ။

05:00-07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်းလမ်းသႆႈယႂ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉပဵၼ်ယၢမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဢွၵ်ႇပၢင်ႇ/ၽၢႆႈလူင်လႄႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈ တႃႇသေႇၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်။ သင်ဝႃႈၽၢႆႈလူင်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးတဵၵ်းၶူးၼင်သွင်ၶၢင်ႈသေ ၵိၼ်ၼမ်ႉ ဢုၼ်ႇ 2 ၵႅဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉၽိုင်ႈ ဢၼ်လေႃးၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈ၊ ၸႂ်ႉၼမ်ႉ 1 ၵႅဝ်ႈ + ၼမ်ႉၽိုင်ႈ 1 ၸေႃႉၵိၼ် ၽိူၼ်ၶဝ်ႈ + ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈ 4-5 ႁူၺ်ႇ။

07:00-09:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်းႁူင်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉ။ ႁူင်းၶဝ်ႈႁဝ်းတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။ ပေႃးၵိၼ်ဢႃးႁၢၼ်/ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၵူႈ ဝၼ်းၸိုင် ႁူင်းၶဝ်ႈဢႃးႁၢၼ်ႁဝ်းတေၶႅင်ႁႅင်း။ သင်ဝႃႈပွႆႇႁႂ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈႁဝ်းဢွၼ်ႇဢႄၸိုင် တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတတ်းသိၼ်ၸႂ်ထိူင်း၊ ၶီႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၼၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉ၊ ၶႃၵေႃႈဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ ၶဝ်ႇၸဵပ်း၊ ၼႃႈတႃၸဵဝ်းၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

09:00-11:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်းမၢမ်ႉတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈဢႄႇ၊ ၵိၼ်ဢႄႇ၊ ႁၢမ်ႈၼွၼ်းလပ်း။ မၢမ်ႉၼႆႉမီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵုမ်းၵမ်မဵတ်ႉလိူတ်ႈ၊ သၢင်ႈၼမ်ႉ သႂ်ဢၼ်မီးၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ သတ်း၊ ၵုမ်းၵမ်ၶႆမၼ်း။ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉႁူဝ်ၸဵပ်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်းမႃးတီႈ လွင်ႈမၢမ်ႉႁဝ်း ၽိတ်းပိူင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်း(ၽိတ်းပူၵ်ႇၵတီႇ)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸဵပ်းမူၺ်ႈၸွမ်းလုပ်ႈၶီႈၶၢင်ႈၼၼ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်း မႃးတီႈမၢမ်ႉလႄႈတပ်း။ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉၼွၼ်း လပ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00-11.00 ၼႆႉ မၢမ်ႉမၼ်းတေဢွၼ်ႇဢႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢမ်ႉၵီႈ(မၢင်ၸိူဝ်းဝႃႈပၢင်ႈၵီႈ) သင်ဝႃႈမၢမ်ႉၵီႈၸိုင် မၢမ်ႉတေၵႂႃႇမိပ်ႇပွတ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၼူၼ်းငၢႆႈ၊ ယွမ်လိူင်၊ တႃလိူင်၊ သၢင်ႈမဵတ်ႉလိူတ်ႈၶၢဝ်လႆႈဢႄႇလူင်း။

11:00-13:00 မူင်း ယၢမ်းတႃဝၼ်းၶိုၼ်ႈ လႅတ်ႇၶႅင် ပဵၼ်ယၢမ်းႁူဝ်ၸႂ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈ ၶီမႆႈၼၵ်းၸႂ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း/ၼမ်တေႉတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ထုၵ်ႇလႆႈ ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၶီမႆႈၼၵ်းၸႂ်။ တၵ်းလႆႈဝူၼ်ႉၶႆႈၸႂ်သေ ႁႃတၢင်းဢိုတ်းႁပ်းပႅတ်ႈ လိူတ်ႈလူမ်းဢၼ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈဢမ်ႇ ၼၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈတူၵ်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈ။

13:00-15:00 မူင်းတွၼ်ႈဝၢႆႇ ပဵၼ်ယၢမ်း လမ်းသႆႈဢွၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ဢႃးႁၢၼ် ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလမ်းသႆႈလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လမ်း သႆႈဢွၼ်ႇၼႆႉမီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း လုတ်ႇ ၸုပ်ႇဢဝ်ဢႃးႁၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်မီး ဝီႊတႃႊမိၼ်ႊ သီႊ၊ ပီႊ၊ ပရူဝ်ႊတိၼ်ႊ။ မၼ်းမေးၵုပ်းသွမ်ႉသႅမ်းပၼ် သူၼ်ႇဢၼ်လုတ်ႇႁၢင်ႇႁၢႆႉလူင်းၼၼ်ႉလႄႈ သၢင်ႈၶႆႇတွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်း သင်ဝႃႈထၢတ်ႈဢမီႊၼူဝ်ႊ ဢႅၵ်ႊသိတ်ႊ(Amino Acid) (ၶိူင်ႈပိူင်ဢၼ်တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးတႃႇႁႂ်ႈ တူဝ်ၶိင်းႁုၼ်ႈမုၼ်း)ဢႄႇၸိုင် ၶႆႇတေမႃးဢမ်ႇထူၼ်ႈၵူႈလိူၼ်။ ၽူႈယိင်းမီးလမ်းသႆႇယၢဝ်းလိူဝ်ၽူႈၸၢႆး ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်လုတ်ႇ ၸုပ်ႇလႆႈႁိုင်လိူဝ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတိုၼ်းလႆႈၸႂ်ႉထၢတ်ႈ ဢမီႊၼူဝ်ႊ ၼမ်လိူဝ်ၽူႈၸၢႆးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပေႃးမီးလမ်းသႆႈယၢဝ်း လိူဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းမီးလုပ်ႇၶီႈၶၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၽၢႆႇလႂ် 1 သိၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

15:00-17:00 မူင်းတွၼ်ႈဝၢႆႇတေႃႇႁူဝ်ၶမ်ႈ ပဵၼ်ယၢမ်းႁူင်းယဵဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇဢဵၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်း(လဵၼ်ႈႁႅင်း)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ ႁူင်းယဵဝ်ႈႁဝ်းတေလႆႈၶႅင်ႁႅင်း။ သင်ဝႃႈၵႆႉဢူတ်းယိူၼ်ႉ ၵၼ်ႈယဵဝ်ႈဝႆႉၸိုင် ယဵဝ်ႈႁဝ်းတေလႆႈထုၵ်ႇလုတ်ႇ ၸုပ်ႇၶဝ်ႈသူႇသၢႆသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးသႅဝ်မဵၼ်မိူၼ်ယဵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

17:00-19:00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ပဵၼ်ယၢမ်းတႂ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလီဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ဢမ်ႇငူင်ႉ၊ ငဝ်၊ ႁၢဝ်ၼွၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ။ ၽူႈလႂ်ၽႂ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈငူင်ႉၼွၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းၼႆႉၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းမီးပၼ်ႁႃလိူင်ႈတႂ်ယူမ်ႈယွမ်း။ သင်ဝႃႈၼွၼ်းလပ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းၵႂင်ၵႂင်ၵႃးၵႃးယူႇ ၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈတိုၼ်းမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ(ဢႃးၵၢၼ်)တႂ်ယူပ်ႈယွမ်းၼမ်။

-တႂ်ၾၢႆႇသၢႆႉတေၵုမ်းၵမ်ဢွၵ်းဢေႃၾၢႆႇၶႂႃ ဢၼ်ၵုမ်းၵုမ်ၾၢႆႇလွင်ႈတၢင်းပၢႆးဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈ၊  တၢင်းႁၢင်ႈလီပၢႆးမွၼ်း၊ ႁၵ်ႉတၢင်းႁၢင်ႈလီၽၢင်ငၢမ်း၊ သူင်တႅင်ႇတူဝ်။ ပေႃးတႂ်ၾၢႆႇသၢႆႉ မီးပၼ်ႁႃၸိုင် လိူတ်ႈလူမ်းဢၼ်ႁၵ်ႉတၢင်းႁၢင်ႈလီ ၽၢင်ငၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတေမူတ်းသဵင်ႈသေ ၵၢႆပဵၼ်ၵူၼ်းပွႆႇၼိူဝ်ႉ ပွႆႇတူဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၶီႈမႆႈ(ဢႄႇမႆႈ)လႆႈ။

-တႂ်ၾၢႆႇၶႂႃတေၵုမ်းၵမ်ဢွၵ်းဢေႃၾၢႆႇသၢႆႉ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ၾၢႆႇလွင်ႈတွင်းၸႃး၊ သင်ဝႃႈတႂ်ၾၢႆႇၶႂႃမီးပၼ်ႁႃၸိုင် လွင်ႈ တွင်းၸႃးႁဝ်းၵေႃႈတေလူတ်းလူင်း(ၶီႈလူင်ၶီႈလိုမ်း)လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႈၵတ်း(ဢႄႇၵတ်း)လႆႈ။ (ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်မီးတႂ်ၶႅင်ႁႅင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢႃယုယိုၼ်း လႄႈပဵၼ်ၵူၼ်း ႁတ်းႁၢၼ်)

ပေႃးလမ်းသႆႈဢွၼ်ႇ မီးၶႆမၼ်းၶေႃႇၼမ်ၸိုင် ဢႃးႁၢၼ်ဢၼ်ယူႇၼႂ်းႁၢင်ႈသၢၼ်ၸိူမ်ႈၼၼ်ႉတေၽၢၼ်ႇလမ်းသႆႈ ဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်တေတူၵ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သေ တႂ်တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း/ၼမ် လႄႈ ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႂ်။ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်တႂ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃမၼ်းတေယူပ်ႈယွမ်းလူင်း၊ လင်ၸဵပ်း၊ ပဵၼ်ဝတ်းငၢႆႈမီးၶီႈတိူဝ်ႇၼႂ်းၵူင်ၶေႃး။

လၢႆးလူလွမ်တူၺ်းထိုင်မၼ်းၸိုင် ၵၢင်ၼႂ်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵတ်း ဝၢႆးဝၼ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈဢၢပ်ႇ ၼမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးဢဝ်ၶႃၸေႈၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ ယႃႈယႃ ႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇ(သၼုၼ်ၽႆး)ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိင်၊ ၶႃႇ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၼၼ်ႉယူႇ။

19:00-21:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပဵၼ်ယၢမ်း ယႂ်းႁူမ်ႇႁူဝ်ၸႂ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီဝႆႈၽြႃး၊ ၼင်ႈသမ်ႇမႃႇထိ(ႁႂ်ႈၸႂ်ၼိမ်)။ ၵူၼ်းမီးပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇၵပ်း ယႂ်းႁူမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၵီႈ၊ ႁူဝ်ၸႂ်ႁူဝ်ႈ၊ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တိပ်ႇတၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈတိုၼ်ႇ တဵၼ်ႈလီၸႂ်၊ လွင်ႈႁုၼ်ႉၶူဝ်။ ပေႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶွတ်ႇၸိုင် တၵ်းလႆႈလူလွမ်လုမ်းလႃးႁႂ်ႈ ယႂ်းႁူမ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ်ၶႅင်ႁႅင်း။

21:00-23:00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ပဵၼ်ယၢမ်းၶိူင်ႈပိူင်ထၢတ်ႈမႆႈ(ၶႂၢမ်းႁွၼ်ႉ)တူဝ်ၶိင်း တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ႁၢမ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵတ်း၊ ႁၢမ်ႈတၢၵ်ႇလူမ်း၊ တၵ်းလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းဢုၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ်လႆႈငၢႆႈ။

23:00-01:00 မူင်း လိုၵ်းယဵၼ်တဵင်ႈၶိုၼ်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ်ယၢမ်း ထူင်ၼမ်ႉလီ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈၼွၼ်း။ ထူင်ၼမ်ႉလီၼႆႉပဵၼ်ထူင်ႁွင်းႁပ်ႉၵဵပ်းၼမ်ႉယွႆႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈတပ်း။ ၶိူင်ႈပိူင်တႂ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းမိူဝ်ႈၶၢတ်ႇၼမ်ႉ မၼ်းတေမႃးၸၼ်လုတ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉတီႈထူင်ၼမ်ႉလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူင် ၼမ်ႉလီၶုၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလူမ်းမဵၼ်၊ သၢႆတႃယူပ်ႈယွမ်း(ဢမ်ႇလီ)၊ ႁိူၵ်ႇတေၵႂ်ႈ၊ ၶဵဝ်ႈၸဵပ်း၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း၊ တိုၼ်ႇၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉတေၶီႈၸၢမ်(ႁတ်ႉသိူမ်ႉ……..) (ထူင်ၼမ်ႉလီတေၶႆႈၸွမ်းႁွႆးၵႂႃႇထိုင် ပွတ်ႇ)။ ႁူဝ်တေၸဵပ်းၶၢင်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇၼၼ်သွင်ၶၢင်ႈသေ ဢမ်ႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်း။

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၶိူင်ႈပိူင်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉတေပဵၼ် ၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ သင်ဝႃႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း။

ၶေႃႈမုၼ်းမႃးတီႈ Thaihealth- လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
ယၢမ်းလႂ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်? ယၢမ်းလႂ် ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင်? Reviewed by ပုပ့်ပႃႇရူင်ႇ(လွႆၵေႃႇ) on Friday, August 22, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.