ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ

1-8-2017 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇၵဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းဢၢင်းၵၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၸဵတ်းမွင်း
တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈလူမ်ၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈလႆႈလွတ်ႈႁေႃးဝၢၼ်းပရိတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈပီပီၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပၢင်လွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Wednesday, August 02, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.