ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၢမ်းလူင် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း(46)

ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၢမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(46)
ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်
သႃႇသၼႃႇ 2560-ၼီႈ၊ ပီတႆး 2111-ၼီႈ ပီၵေႃးၸႃႇ 1378-ၼီႈ
လိူၼ် သၢမ်မႂ်ႇ(5)ၶမ်ႈတေႃႇထိုင်(11)ၶမ်ႈ၊ (12)ၶမ်ႈတွၼ်ႈသူး ၶၢဝ်းတၢင်း(8)ဝၼ်း။
     
   
    
  
ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၢမ်းလူင် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း(46) ပၢင်ပွႆးတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၢမ်းလူင် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း(46) Reviewed by Unknown on Friday, February 03, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.