ယႃႈယႃပႄႉတူၵ်းထွင်ႇ

 http://swift-publishing.com/MegaPlrArticlePackage/images/articlespen.jpg
ပႃႈၶမ်းထွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတွင်ႉဢမ်ႇပေႃးလီၼႆလႄႈမၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃတီႈ
လၢၼ်ႉယႃႈယႃတီႈၼိုင်ႈ။
         "လၢၼ်ၸၢႆး လၢၼ်ၸၢႆး ၸွင်ႇမီးယႃႈယႃပႄႉတူၵ်းထွင်ႇယူႇႁႃႉ?"
         "ဢိုဝ်း....ယႃႈယႃပႄႉတူၵ်းထွင်ႇၼႆႉၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းသေပွၵ်ႈ ပႃႈႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ်

သင်ၶႃႈလႃႇ?"
        "ဢိူဝ်ႈ....တွင်ႉဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ"
        "ဢေႃႈ...ပေႃးတွင်ႉဢမ်ႇဢမ်ႇပေႃးလီတႄႉ ၵိၼ်တူၺ်းယႃႈၵႄႈလႅတ်းၼႆႉၶႃႈလႄႈ 

ယႃႈယႃပိတ်ႉတၢႆင်းထွင်ႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈၶႃႈဢေႃႈ"
        ၽိူဝ်ႇမၼ်းႁၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ
       "ဢိူဝ်ႈ...ဢိူဝ်ႈ....ဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ ပႃႈႁဝ်းထၢမ်မိူဝ်ႈၵႆႈ" 

        ၼႆသေၸင်ႇၸိၼႄထူင်ယႃႈယႃပိတ်ႉတၢႆင်းထွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
       "ဢေႃႈ....ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈႁႃႉ? ၼႆႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ပႄႉတူၵ်းထွင်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ ပိတ်ႉ

တၢႆင်းထွင်ႇ ၼႆၶႃႈဝႃႇ"
       "ဢေႃ....ဝႃႈၼၼ်ႁႃႉ? ၵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယိုင် ၵဝ်ယၢမ်ႈငိၼ်းပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ

ပႄႉတူၵ်းထွင်ႇၼႆၼႃႇ"
       "ဢိူဝ်ႈ..ဢိူဝ်ႈ...ပေႃးၼၼ်တေဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉဢိူဝ်ႈ"
       "ဢေႃႈ....ဢေႃႈ...."

                                                                                                 ၸဝ်ႈဢႃႇတိတ်ႉၸ
                                                                                                   (ၼမ်ႉတိုင်းၶဵဝ်)
                                                                                                     7.4.2014
ယႃႈယႃပႄႉတူၵ်းထွင်ႇ ယႃႈယႃပႄႉတူၵ်းထွင်ႇ Reviewed by Unknown on Monday, April 18, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.