မၢၵ်ႇၽႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃ

ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇၸွႆႈလၢင်ႉငူၼ်ႉ (သၢၼ်ႊၽိတ်ႊ) ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းဢွၵ်ႇလႆႈ။ၽွင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူဝ်ႉမႃး ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ၵႆႉၵႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈဢၼ်ၵတ်းၵတ်း ယွၼ်ႉမၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁၢႆႁိုဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈၼႆယူႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇၽႃႈလေႃးၼမ်ႉၽိုင်ႈႁဵတ်းယႃႈ ၵႄႈဢႆႁၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈ မႆႈမႆႈ ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈလၢင်ႉပၼ် ငူၼ်ႉ(သၢၼ်ႊၽိတ်ႊ) ၸိူဝ်းဢမ်ႇလီ ၼႂ်း တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းဢွၵ်ႇလႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။လွၵ်းလၢႆးၵိၼ်မၼ်းတႄႉမိပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈသႂ်ႇလေႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေၵိၼ် ၵွၼ်ႇၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇပိူင်၊ သင်ပဵၼ်လႆႈၵိၼ်ၽွင်းလုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၸိုင်တေလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႃႇၵူၼ်းၶႂ်ႈတိုတ်းလႅၼ်းယႃႈၶဝ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၽႃႈၸွႆႈလႆႈၼမ်တေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇတိုတ်း လႅၼ်းယႃႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၵူၼ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈမႃးၼၼ်ႉထိူဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇၽႃႈပဵၼ်ပွတ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢဝ် ပႃးပိူၵ်ႇမၼ်း မိူဝ်ႈၶႂ်ႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵဵဝ်ႉၵိၼ်မၢၵ်ႇၽႃႈ ဢဝ်ၼမ်ႉသူမ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၸင်ႇၵဵဝ်ႉပိူၵ်ႇ မၼ်း 3- 5 ၼႃးထီး  ယဝ်ႉၸင်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉလူင်းၸွမ်းၼိုင်ႈၵႅဝ်ႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၼႆၸိုင် ၽွင်းၵူၼ်းတိတ်းလႅၼ်း ယႃႈၶဝ် လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူပ်းၶူမ်သေဢမ်ႇၶႂ်ႈလုတ်ႇ။ တိုတ်းလႅၼ်းယႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေမၢၵ်ႇၽႃႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းလႅၼ်းယႃႈၶဝ် ၸၢင်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ တၢင်ႇဢၼ် လေႃး (တႅၼ်းတီႈ) မၢၵ်ႇၽႃႈ ၼႆႉလႆႈထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။
မၢၵ်ႇၽႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃ မၢၵ်ႇၽႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃ Reviewed by ပုပ့်ပႃႇရူင်ႇ(လွႆၵေႃႇ) on Friday, August 22, 2014 Rating: 5

5 comments:

  1. ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းတႄ့တႄ့ၶႃႈ တီႈလႆႈမႃးတၢင်ႇပၼ် လွင်ႈႁုတၢင်းႁၼ်ၸိူင့်ၼႆ

    ReplyDelete

Powered by Blogger.